Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Sabina Nowak z siedzibą: 47-364 Ścigów, ul. Opolska 28, NIP 1990127495, REGON 521036701 (dalej: Administrator).
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem telefonicznie pod numerem: +48787939681, e-mailowo: kancelaria@sabinanowak.pl lub pocztą tradycyjną na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.
2. Podstawa przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
Państwa dane osobowe są udostępniane dobrowolnie w formularzu zgłoszeniowym podanym na stronie internetowej Administratora.
3. Cel przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności w celu:
a) udzielenia odpowiedzi na otrzymaną przez Państwa wiadomość za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
b) zawarcia lub wykonania umów, w szczególności umów dotyczących świadczenia usług prawnych lub współpracy z dostawcami i kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub realizacji innych obowiązków albo uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub osobę trzecią, do którego Administrator zalicza m.in. dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, cele archiwalne, świadczenie usług na rzecz Klienta w sytuacji, w których interes Klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres potrzebny do osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów. W wypadku danych osobowych, które będą przetwarzane w związku z wykonywaniem umów dane te będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. W każdym z powyższych przypadków będzie to trwało nie dłużej niż 10 lat.
5. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również prawo do ich przeniesienia do innego administratora.
Przysługuje również Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Ponadto przysługuje również Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Państwa prawem jest również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu realizacji powyższych uprawnień mają Państwo prawo przesłać właściwe żądanie telefonicznie, w drodze korespondencji e-mail lub listownie na adres siedziby Administratora z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt 1 niniejszej polityki prywatności.
6. Kategorie odbiorców danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim w związku z wykonywaniem przez Administratora usług na Państwa rzecz oraz tym podmiotom, z którymi współpracuje lub jest powiązany Administrator, w szczególności współpracownikom i dostawcom usług, w tym usług IT, oprogramowania i usług księgowo-rachunkowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
7. Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji
Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
8. Polityka cookies
Strona internetowa Administratora zbiera informacje za pomocą plików cookies w celu poprawnego świadczenie usług w niniejszym serwisie. Państwo jako użytkownicy serwisu mają możliwość ustawienia wykorzystania plików cookie w swojej przeglądarce internetowej.

Scroll to Top